R506
eletter
long term care
ระบบติดตามผู้ป่วย NCD
bkn Smart Dashboard
HDC บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ก.ค. 67  859/67 : แจ้งโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ฉ.11 วันที่ 12/7/2567
12 ก.ค. 67  857/67 : เรียน ผอ.รพช /สสอ.ทุกอำเภอ/รพ.สต.ทุกแห่ง สป.แจ้งเตรียมการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11 ก.ค. 67  856/67 : แจ้งโอนเงินให้ จนท. ในสังกัด สสจ.บึงกาฬ วันที่ 5-11 ก.ค. 2567
11 ก.ค. 67  851/67 : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนจากโรงพยาบาล
11 ก.ค. 67  850/67 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
10 ก.ค. 67  848/67 : แจ้งโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ คตส/พตส/ฉ.11 วันที่ 10/7/2567
10 ก.ค. 67  846/67 : เรียน ผอ.รพ.บึงกาฬ/ผอ.รพช ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี การระบาดของโรคไข้เลือดออก
10 ก.ค. 67  845/67 : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
12 ก.ค. 67  860/67 : แจ้งการประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
12 ก.ค. 67  858/67 : ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
11 ก.ค. 67  855/67 : ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
11 ก.ค. 67  853/67 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
11 ก.ค. 67  852/67 : รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
10 ก.ค. 67  847/67 : ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
4 ก.ค. 67  828/67 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
27 มิ.ย. 67  804/67 : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
9 ก.ค. 67  842/67 : ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567
13 มิ.ย. 67  759/67 : ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลโซ่พิสัย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิ.ย. 67  758/67 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
30 พ.ค. 67  707/67 : ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพรเจริญ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง
30 พ.ค. 67  706/67 : ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง
30 พ.ค. 67  705/67 : ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ1 หลั
30 พ.ค. 67  704/67 : ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง
30 พ.ค. 67  703/67 : ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
Download  บัญชีรายการงบลงทุน ปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติ
Download  ปีงบประมาณ 2567 แผนงบค่าเสื่อม (ที่อนุมัติ)
Download  แผนรายการค่าเสื่อม 2567 ที่ สปสช. อนุมัติแล้ว
Download  แผนคำของบลงทุน 2568 ขาขึ้น ผ่านเขตแล้ว
Download  เอกสารประกอบการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2567
Download  ไฟล์ชี้แจงจัดทำแผนคำงบลงทุน_2568_และ_งบค่าเสื่อม_2567
Download  แผนคำงบงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เขตพิจารณาแล้ว
Download  แผนรายการค่าเสื่อม 2566 ที่ สปสช. อนุมัติแล้ว
Download  ร่าง พรบ.งบลงทุน ปี 2566 ขาลง -19 พ.ค. 65
Download  รายการครุภัณฑ์เงินกู้โควิด 2564 17 ก.พ. 65 ผ่าน ครม
Download  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
Download  แผนคำงบงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เขตพิจารณาแล้ว
Download  แผนรายการค่าเสื่อม 2565 ที่ สปสช. อนุมัติแล้ว
Download  final ร่างพรบ.งบลงทุนครุภัณฑ์-ก่อสร้าง-2565 (ขาลง 15 ก.ค.65 ผ่านอนุกรรมาธิการ)
Download  ร่างฉบับที่_3_มาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นต่ำ_รพ.สต

ดูทั้งหมด
Download  แผนโควิดสู่โรคประจำถิ่น สสจ.บึงกาฬ
Download  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Download  รายชื่อ อสม. รับค่าป่วยการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
Download  รายชื่ออสม.ที่ยังไม่ลงทะเบียนแยกรายอำเภอ(SMARTCARD)20ต.ค.2562
Download  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรวมกลุ่มของ อสม.
Download  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรวมกลุ่มของ อสม.
Download  รายชื่อ อสม. รับค่าป่วยการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
Download  กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
Download  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
Download  การตรวจหาไข่พยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอนมี่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว
Download  การแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
Download  รายชื่อ อสม. รับค่าป่วยการ ประจำเดือน มีนาคม 2562
Download  ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึง
Download  รายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการเดือน ส.ค.61
Download  ระเบียบลาศึกษาต่อ2552

ดูทั้งหมด
Download  สรุปผลการนิเทศและประเมินงานสาธารณสุข 1/2567
Download  รายงานการประเมินตัวเองรอบที่ 1/2567 (SAR)
Download  คู่มือประเมินผลการปฎิบัตืงานสาธารณสุข ปี 2567
Download  ประชุมชี้แจงการตรวจราชการรอบ 1/2567 จังหวัดบึงกาฬ
Download  ผลการประเมินงานสาธารณสุข 2/2566
Download  รายงานการประเมินตัวเอง (Self Assessment Report)2/2566
Download  ผลการประเมินงานสาธารณสุข 1/2566
Download  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566
Download  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2/2565
Download  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1/2565
Download  คู่มือประเมิน คปสอ.2565
Download  ผลการประเมินรอบที่ 2/2564
Download  รายงานผลการประเมินผลการปฎิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Download  ผลการประเมินรอบที่1/2564
Download  ผลการประเมิน2563

ดูทั้งหมด
Download  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 11
Download  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 10
Download  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2564
Download  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 9
Download  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 8
Download  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564
Download  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
Download  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ดูทั้งหมด
Download  มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
Download  เเนวปฏิบัติในการป้องกัน เเละเฝ้าระวังโรคโควิด-19
Download  ประชาสัมพันธ์คำเเนะนำเเละเเนวทางของคณะกรรมการสาธารณสุข
Download  Home Quarantine
Download  ข้อสั่งการฯ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการเเพทย์ฯ_COVID19
Download  เกณฑ์การส่งตรวจแอนติบอดี้_โควิด19
Download  สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศบ-19_020364
Download  สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ_ศบค-19
Download  ประกาศขายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ_คราวที่ 10
Download  สรุปการประชุม ศปก.ศบค.10 ก.พ.64
Download  สรุปผลการประชุม_ศบค_2564
Download  คำเเนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางในประเทศไทย
Download  เเนวทางการรับ-ส่งบุคลากรทางการเเพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านก
Download  SOP สำหรับสถานกักกันโรคในกิจการกอล์ฟ(Golf Quarantine)
Download  คู่มือการจัดพิธีทางศาสนาผู้สูงอายุในสถานการณ์ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดูทั้งหมด
ลิงค์ Banner
bkdatacenter v2
KPI กระทรวง
ระบบบริหารงานยุทธ
bkn sarabun
bkn pims
โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์
บันทึกใบลาออนไลน์
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบจองรถ
ระบบลงทะเบียนประชุม
ระบบเอกสารประชุมออนไลน์
โปรแกรมบันทึกความเสี่ยง
จัดซื้อคอมกระทรวงสาสุข
ระบบจัดซื้อคอม สสจ.บึงกาฬ
pmqa
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.บึงกาฬ
bk5g
iclaim
น้อง BKN Project
PM2.5
to be number 1
bk asean
ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์กระทรวง
สารบัญสาสุข
ตรวจสอบการส่งข้อมูลR506Dashborad
พัฒนาการสมวัย
โปรแกรมออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
HOSxP_PCU Full Setup
vision 2020
mwis
OSSC
GIS
พิกัดหลังคาเรือน
happinometer
R2R BKPHO
nRefer
คำนวนค่าเชื้อเพลิง
flipbook
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
R8
สปสช

Copyright@2015 สสจ.บึงกาฬ
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.242 วินาที

ขึ้นด้านบน